Zásady zpracování a ochrana osobních údajů

Pokud jste mým zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete mi své osobní údaje. Já zodpovídám za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení EU č. 2016/679, o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“).

 

Správce:

Jsem Dagmar Urbanová, bytem Na Důchodě 642, Hradec Králové, narozena 7.12.1978 (IČ 70235139) a provozuji webovou stránku www.pravouhemisferou.cz společně se svým manželem Davidem Urbanem, bytem Na Důchodě 642, Hradec Králové, narozeným 12.10.1975 (IČ 06813224), za účelem organizování kurzů kreslení a jejich výuky.  Vaše osobní údaje zpracovávám jako správce, tj. určuji, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybírám případné další zpracovatele, kteří mi se zpracováním budou pomáhat.

Pokud se na mě budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete mě kontaktovat na tel. čísle 604 664 523 nebo na e-mail: agentura.adur@gmail.com.

 

Prohlašuji, že jako správce vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

  • budu zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu, 
  • plním dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,
  • umožním vám a budu vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

 

Jaké osobní údaje zpracovávám:

Zpracovávám tyto vaše osobní údaje: jméno, příjmení, adresa (bydliště či jiná kontaktní adresa), telefonní číslo, e-mailová adresa.

 

Účely zpracování:

Zpracovávám osobní údaje, které mi svěříte sami, a to buď na základě vašich žádostí a v rámci přihlášení se na jeden z mých nabízených kurzů nebo při telefonické komunikaci s vámi nebo při osobní či písemné komunikaci s vámi, včetně komunikace elektronickými prostředky (e-mailem) a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

  • poskytování služeb: vaše osobní údaje nezbytně potřebuji k uzavření a plnění smlouvy (např. zaslání přístupů, organizačních pokynů ke kurzu, vyřizování vašich žádostí o nabízené kurzy).
  • vedení účetnictví: jste-li mými zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebuji, abych vyhověla zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů. 
  • marketing: vaše osobní údaje (e-mail a jméno a příjmení), pohlaví, na co klikáte v e-mailu a kdy je nejčastěji otevíráte, využívám za účelem přímého marketingu - zasílání obchodních sdělení. Jste-li mým zákazníkem, dělám tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládám, že vás mé novinky zajímají, a to po dobu 10 let od poslední objednávky.  Pokud nejste mým zákazníkem, zasílám vám newslettery jen na základě vašeho souhlasu, po dobu 10 let od udělení. V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu. 

Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokáži zajistit vlastními silami, využívám služeb a aplikací zpracovatele, který umí data ochránit ještě lépe než já a na dané zpracování se specializuje. Je jím SmartSelling a.s. S tímto mým zpracovatelem mám uzavřenou písemnou smlouvu o zpracování osobních údajů. Je možné, že se v budoucnu rozhodnu využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování.  Slibuji vám však, že v takovém případě při výběru, budu na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe. 

 

Veškeré zpracování osobních údajů bude prováděno na území EU. 

 

Způsob zpracování a zabezpečení vašich osobních údajů:

Při zpracování osobních údajů postupuji vždy tak, aby vaše osobní údaje byly dobře zabezpečeny a nemohly být zneužity. Provádím zpracování osobních údajů tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k nim, k jejich změně, zničení či ztrátě, k neoprávněným přenosům, ani k neoprávněnému zpracování.

Vaše osobní údaje zpracovávám buď já sama či můj manžel David Urban, který mi pomáhá s administrativní prací, a to na mém počítači, ke kterému máme přístup my dva, počítač je zabezpečen silným heslem proti neoprávněnému vniknutí. Vaše osobní údaje zpracovávám jak manuálně, tak elektronicky. Manuálně vedu seznam všech účastníků kurzu, který si zakládám do šanonu, a který uzavírám do skříně v místě mého podnikání . Elektronicky si tento seznam vedu přímo v mém počítači.

Kromě toho mají přístup k vašim osobním údajům také zaměstnanci mého zpracovatele, a to pouze v rozsahu nezbytném pro činnost pro mě. Uzavřená písemná smlouva o zpracování osobních údajů obsahuje záruky pro bezpečnost vašich osobních údajů.

 

Jaká jsou vaše práva:

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte mě prostřednictvím e-mailu agentura.adur@gmail.com. Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.  Díky právu na přístup k osobním údajům a právu na pořízení kopie osobních údajů, které o vás zpracovávám, mě můžete kdykoli vyzvat a já vám doložím, jaké vaše osobní údaje zpracovávám a proč.  Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na opravu či doplnění a změnu osobních údajů.  Můžete omezit rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování (např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení). Máte také právo na výmaz/být zapomenut. V některých případech jsem vázána zákonnou povinností, a např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažu všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. Dále máte právo na přenesení vašich osobních údajů v případě, že byste je chtěli nechat přenést k jinému správci; informace o vašich osobních údajích vám v tomto případě dodám ve strojově čitelné podobě.

Pokud byste měli pocit, že s vašimi údaji nezacházím v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností obrátit na dozorový úřad - Úřad pro ochranu osobních údajů. Budu ráda pokud nejprve budete o tomto podezření informovat mě, abych s tím mohla něco udělat a případné pochybení napravit.

 

E-maily s informacemi o mých službách a akcích vám zasílám, jste-li můj zákazník na základě mého oprávněného zájmu.  Pokud zákazníkem nejste, posílám vám je jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr mých e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu. 

 

Každý, kdo bude zpracovávat Vaše osobní údaje, je povinen zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů se mnou. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně. 

 

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 23.5.2018 a nahrazují předchozí Ochranu osobních údajů, kterou najdete ZDE.