Všeobecné obchodní podmínky pro vzdělávací služby

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „podmínky“) upravují vztahy vznikající mezi poskytovatelem a objednatelem při objednávání a poskytování vzdělávacích služeb.

1. Vymezení smluvních stran

Poskytovatelem je Dagmar Urbanová, IČ: 70235139, Fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku od 03.09.2012 (č.j. MMHK/146397/2012, Magistrát města Hradec Králové), Na Důchodě 642/12b, 503 01, Hradec Králové – Plotiště nad Labem (dále jen „poskytovatel“).

Objednatelem je fyzická nebo právnická osoba, která uskuteční objednávku vzdělávacích služeb poskytovatele elektronicky prostřednictvím internetových stránek www.adur.cz, www.pravouhemisferou.cz nebo jiným způsobem (dále jen „objednatel“).

Účastník kurzu je fyzická osoba, která se zúčastní kteréhokoliv kurzu. Pokud není účastník osoba totožná s objednatelem, objednatel zodpovídá za informování účastníka o organizačních pokynech a za dodržování podmínek (dále jen „účastník kurzu“).

2. Pořádání vzdělávacích akcí

Termíny a ceny vzdělávacích akcí včetně všech změn uveřejňuje poskytovatel na svých internetových stránkách www.adur.cz a www.pravouhemisferou.cz.

Poskytovatel může termíny vzdělávacích akcí v průběhu roku upravovat podle svých provozních podmínek a možností. Vzdělávací akce bude uspořádána, pokud počet přihlášených a platících účastníků dosáhne minimálního počtu (minimální počet účastníků je různý podle druhu vzdělávací akce a místa konání).

Příjem přihlášek končí v okamžiku naplnění maximální kapacity. Později přihlášeným je při naplnění kurzu nabídnut náhradní termín. Pokud objednatel neuhradí cenu vzdělávací akce do termínu splatnosti, ztratí pořadí a v případě naplnění kapacity nemusí být přijat.

Objednatel, který neuhradí cenu vzdělávací akce v určeném termínu, nebude přijat.

Pokud z jakýchkoli důvodů dojde ke zrušení vzdělávací akce, dohodne se poskytovatel s objednatelem na náhradním termínu nebo vrácení přijatého kurzovného. K vrácení kurzovného dojde nejpozději do 7 dnů od domluvy.

3. Cena vzdělávací akce

 Cena vzdělávací akce je uvedena na internetových stránkách poskytovatele www.adur.cz a www.pravouhemisferou.cz.

 4. Úhrada ceny vzdělávací akce

Objednatel uhradí cenu vzdělávací akce převodem na účet poskytovatele na základě obdržených podkladů k platbě. Objednatel provede úhradu na své náklady.

Po zaplacení příslušné částky obdrží objednatel doklad o zaplacení a zprávu o jeho závazném zařazení do vzdělávací akce. Týden před kurzem obdrží organizační pokyny.

Po předchozí domluvě s poskytovatelem je také možné vystavit předem fakturu, fakturu pro zaměstnavatele, který hradí zaměstnancům vzdělávání apod.

5. Storno poplatky

Pokud se přihlášený účastník kurzu nemůže vzdělávací akce zúčastnit, nemusí přihlášku rušit, ale může za sebe poslat náhradníka. O této skutečnosti je nutno poskytovatele ihned informovat. Tato změna není zpoplatněna.

Při zrušení účasti oznámeném 7 a více dnů před zahájením vzdělávací akce činí stornopoplatek 300 Kč. Při pozdějším zrušení účasti, nebo pokud se účastník kurzu na akci nedostaví, činí stornopoplatek 100 % z ceny vzdělávací akce.

6. Slevy

O způsobu, době a výši slev rozhoduje poskytovatel vzdělávacích akcí. Na slevy není právní nárok.

7. Účast na kurzu

Dostavením se na vzdělávací akci prohlašuje účastník kurzu, že je srozuměn se svým zdravotním stavem, je schopen kurz bez problémů absolvovat a neohrozí ani zdraví ostatních účastníků. O změně zdravotního stavu ihned informuje lektora.

V průběhu vzdělávací akce se účastník kurzu řídí pokyny lektora, pokud vážným způsobem narušuje výuku, může být z kurzu vyloučen.

Na kurzu je zakázáno bez svolení lektora pořizovat jakýkoliv video nebo audio záznam.

8. Ochrana osobních údajů

Vyplněním prodejního formuláře objednatel souhlasí se zařazením jím vyplněných osobních údajů do databáze poskytovatele. Data jsou zabezpečena a chráněna proti zneužití, nejsou poskytována třetím osobám. Poskytovatel je používá k realizaci celého obchodu, pro komunikaci s objednatelem i účastníkem kurzu a k informování o dalších produktech a službách poskytovatele. Na požádání poskytovatel objednateli či účastníku kurzu podle možnosti obratem a písemně oznámí, zda a jaké osobní údaje o něm má zaznamenané, na požádání je opraví či odstraní z databáze.

9. Účinnost obchodních podmínek

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou účinné od 12.05.2019

10. Závěrečná ustanovení

Případy a vztahy těmito podmínkami neupravené se řídí platnou právní úpravou České republiky.